Alle indlæg af Henrik Stougaard

Særregler

Almennyttigt byggeri, uregulerede kommuner, småhuse, samt værelseslejemål:

I almennyttigt (alment) byggeri gælder disse regler ikke

I uregulerede kommuner gælder alt om andelsovertagelse.

Småhusene kan være omfattet af reglerne, hvis de på salgstidspunktet har mindst 6 beboelseslejligheder, og der ikke er nogen erhvervslejemål.

For værelses-lejemål gælder reglerne ikke.

Huslejens størrelse

Som det er beskrevet i opslaget Hvor bor du? afhænger huslejens størrelse m.v. af almen/ikke-almen status, reguleret/ikke-reguleret kommune, ejendommens indretning og tilstand, lejemålets indretning og tilstand, samt lokal retspraksis. Hertil kommer, at der i dag IKKE findes nogen generelle tabeller med maksimum-priser, hverken for lejens størrelse eller for størrelsen af en lejeforhøjelse. – Derfor er det ikke sådan liiiiiiige til på brevkassevilkår at svare på spørgsmål om huslejeniveau.

Det betyder imidlertid ikke, at der er frit slag for udlejerne, for selvom reglerne ikke er firkantede, så gælder der for alle boliglejemål forskellige former for “huslejelofter”: Omkostningsbestemt lejeforhøjelse, Småhus-lejeforhøjelser, Det lejedes værdi -princippet, eller eventuelt Markedsleje.

Generelt er det langt langt flest boliglejemål der er omfattet af enten omkostningsbetemt leje eller småhus-husleje.

I alle tilfælde forekommer det imidlertid slet ikke så sjældent, at udlejerne opkræver langt højere huslejer end de må efter reglerne, og i så fald kan lejer, via Huslejenævn Nedsættelse af huslejen.

Derfor kan det altid tilrådes, at man går videre med sit spørgsmål om huslejens størrelse til en lokal lejerforening.

Særregler

uregulerede kommuner, småhuse, samt værelseslejemål:

For lejemål i uregulerede kommuner, og i småhuse gælder artiklerne “Offentlig byfornyelse” og “Privat byfornyelse”. Hvorimod “Forbedringer efter boligreguleringsloven” ikke gælder for disse lejemål.

For disse lejemål gælder i stedet lejelovens § 58. Det betyder, at der kun kan kræves lejeforhøjelse for arbejder, der forøger et lejemåls brugsværdi. For småhuse gælder dog desuden afsnittet “Forvarsling”.

For klubværelser gælder alt på opslaget, dog kan man ikke få genhusnings-boligsikring.

For enkeltværelser gælder kun afsnittet “For-varsling”.

Husorden

 

Efter lejelovgivningen har udlejer både ret og pligt til at sørge for god ro og orden i ejendommen: Udlejer kan fastsætte en såkaldt husorden for ejendommen.

Se evt. eksempler på husordener.

I almennyttige (almene) boligbebyggelser, er det afdelingsmødet, der har beføjelsen til at fastsætte husorden.

I “private” boligejendomme med beboerrepræsentation er det tilsvarende beboermødet, der overtager retten til at fastsætte husorden.

 

Eksempler på husordner

Eksempler på husorden

Husorden-Eksempel 1:

Affald

Affald skal anbringes i henhold til  kommunens regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage, papiraffald og problemaffald.

Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.

Storskrald (kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer etc.) afhentes vederlagsfrit af R98 efter forudgående aftale med varmemesteren. Affaldet skal anbringes på et nærmere aftalt sted tidligst aftenen før og senest kl. 6 om morgenen på indsamlingsdagen.

Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf) anbringes tømt og evt. skyllet i særlige glascontainere i nærområdet. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation.

Papiraffald (kasserede aviser, blade, tryksager, kuverter, skrivepapir, indpakningspapir mv.) anbringes i den opstillede papirbeholder. Kasserede telefonbøger, indbundne bøger, papmaterialer og selvkopierende papir afleveres som dagrenovation eller storskrald.

Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) afleveres til en af de særlige indsamlingsordninger, som miljøbil, apotek, farvehandler, genbrugsstation, modtageplads, batteriordning eller Matas.

Der må således ikke henstilles affald i gården, før der er truffet aftale om fjernelse.

Afløb

Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer.

Cykler, barnevogne o.lign.

Cykler og lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller gårde. Dog kan barnecykler og barnevogne henstilles under hovedtrapperne i kortere perioder.

Fodring af fugle

For at mindske generne ved tilstedeværelsen af vilde fugle, er det ikke tilladt at udlægge foder på ejendom­mens arealer.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.

Musik

Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og ikke efter kl. 23.

Porttelefon

Beboerne skal udvise omtanke, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene.

Renholdelse

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Støj

Beboerne skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og ordentligvis orientere omkringboende, før nødvendig støjende adfærd udfoldes.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.

Tørrestativ

Tørrestativet skal ryddes hurtigst muligt efter anvendelse.

Vand

Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt.

Vinduer

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i fællesarealer holdes lukkede.

 


 

Husorden-Eksempel 2:

ALMENT

Enhver skade mod ejendommen skal erstattes af den, der forvolder skaden. Unødig slitage og ødelæggelse skal undgås.

Husorden-reglementet kan ikke tilsidesætte gældende love om boligforhold.

 

FÆLLES INDRETNINGER

Vinduer i vaskerum, tørrerum m.m. skal lukkes efter brugen, ligesom disse skal holdes lukket i sne- og frostvejr.

Alle fælles indretninger og faciliteter må kun anvendes til de formål de er beregnet til, herunder bl.a. vaskefaciliteter, tørrerum, cykle-, barnevogns- og knallertrum. barnevogns-, cykle- og knallertrum skal aflåses efter brugen.

 

PRIVATE INSTALLATIONER

Opsætning af private radio – tv antenner for modtagelse eller sending er forbudt uden for private rum.

Installation af private vaskemaskiner må kun ske gennem autoriseret VVS-installatør, og ejendommen skal underrettes forud for installation.

Installation af private gas- og elvandvarmere og installation af gas- og elradiatorer må kun ske gennem autoriserede installatører. Ekstra afgifter herfor betales efter de kommunale værkers tariffer.

Andre private installationer, som måtte formodes at have ekstraordinært forbrug af vand må kun foretages efter foreningens tilladelse.

 

UNØDIG STØJ

Støjende adfærd og støjende færdsel er forbudt overalt i ejendommen, bl.a. herunder f. eks. på hovedtrapper ( Husk træfodtøj kan være støjende )   f .eks. brug af højtspillende radioer og lign. for åbne vinduer.

Sy- og andre maskiner der laver støj, må ikke benyttes i lejlighederne efter kl. 20.30 og maskiner må overhovedet ikke være til gene for andre beboere i ejendommen,

 

GENER FOR PASSAGE

Af hensyn til rengøring og passage må skraldeposer, aviser, oliedunke, brændselsspande og lign. ikke henstilles på trapper og repoer.

Møbler, varer, cykler, og barnevogne må ikke henstå i trappeopgangene og lign.

 

SKRALD OG AFFALD

Al skrald og affald henvises til containerne og må ikke henkastes andre steder. Papir og lign. må ikke henkastes i og på ejendommens areal.

Bortfjernelse af større skrald og indbogenstande aftales med viceværten, udgiften kan pålignes.

Al forurening og ekstra tilsmudsning skal fjernes af den, som har bevirket dette.

 

W.C. OG AFLØB

I WCer må kun anvendes klosetpapir. Ting som kan tilstoppe f. eks. engangsbleer må ikke udkastes i kloset. Utætte cisterner og vand som løber konstant, skal straks meldes til foreningen.

I køkkenvaske, badekar, håndvaske og andre afløb må ikke udkastes ting der kan tilstoppe disse.

 

BRÆNDSEL

Hugning af brænde m.m. må kun ske i brændselskældrene og må kun foretages på blok og kun udføres i tidsrummet kl. 8.00 – 19.00.

Fast brændsel må kun opbevares i brændselskældrene. Der må kun opbevares petroleum og fyringsolie i mængder efter brandvedtægternes bestemmelser.

 

HUSDYRHOLD

Det er tilladt at holde hund, kat eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere.

Ejere og brugere af akvarier skal tegne ansvarsforsikring spec. herfor. Gyldig kvittering kan forlanges forevist ejendommens administrator eller vicevært.

Tilladelse til hunde skal godkendes af ejendommen og kan kun godkendes med underskrift på at såfremt der kommer berettigede klager på grund af støj og andre gener, kan ejendommen træffe beslutning desangående. ( Det vil sige evt. forlange hunden ud af lejemålet ).

 

DIVERSE

Professionel udøvelse af musik, uden særlig tilladelse er forbudt. Afbrænding af fyrværkeri er forbudt i lejlighederne og i gårdarealet incl. porten. Udkastning af fyrværkeri må ikke finde sted fra vinduer, døre og altaner.

Auktion må ikke afholdes i ejendommen uden særlig tilladelse.

Det påhviler enhver beboer eller gæst at iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejendom eller vicevært bl. a. Af hensyn til de øvrige beboere og for fremmelse af trivsel og samarbejde i ejendommen. OVERTRÆDELSER

Overtrædelser i gentagne tilfælde og efter gentagne mundtlige og skriftlige påtaler, kan medføre opsigelse.

 


 

Husorden-Eksempel 3:

Som hovedregel opfordres beboerne til i alle forhold at vise hensynsfuldhed overfor andre beboere og for bebyggelsen som helhed. Man bør afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre.

Efterfølgende regler gælder for alle beboere.

1. Det påhviler beboerne, at lejlighederne til enhver tid holdes i forsvarlig stand.

2. Fejl eller uorden ved installationer til vand, el, varme og afløb skal omgående meldes til viceværten. Lejlighedens indehaver er pligtig til at refundere ejendommen alle udgifter stammende fra utætte cisterner o.lign., som man har undladt at anmelde.

3. Tøjvask og tørring i lejlighederne skal foregå under tilstrækkelig udluftning. ingen aftrækskanaler må tilstoppes.

4. Ejendommens bygninger og øvrige anlæg skal behandles forsvarligt og må ikke beskadiges. Ved forsætlig overtrædelse heraf vil der blive rejst erstatningskrav. Gårdporte og køkkentrapper skal holdes aflåst. Det er forbudt at tegne og male (udøve hærværk) på træ- og murværk.

5. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne el. andre ting i og på trappeopgangene (iflg. Brandvæsenets bestemmelser), der må ikke i passager og på fællesarealer hensættes eller efterlades genstande. Dette gælder også børns legetøj. Beboere skal selv rengøre under deres måtter.

6. Forældrene har det fulde ansvar for deres børns færden og benyttelse af fællesarealer. Cykling er tilladt for mindre børn under ansvar.

7. Radioapparater o.lign. må ikke benyttes for åbne vinduer. Benyttelsen skal i øvrigt ske på en sådan måde, at det ikke er til ulempe for de andre beboere. Det samme gælder støjende underholdning.

8. Støjende maskiner må kun anvendes mellem kl. 8.00 og 19.30.

9. Kørsel med enhver form for transportmidler skal på ejendommens område foregå med forsigtighed og under iagttagelse af størst mulige hensyn til beboerne. I øvrigt gælder Færdselslovens bestemmelser.

10. Barnevogne og cykler bør anbringes i de dertil indrettede cykelstativer eller gårdgarager.

11. Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne.

12. Lastbiler, campingvogne og uregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på ejendommens område.

13. Ejendommen kan, under iagttagelse af de derom givne regler lade motorkøretøjer fjerne, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger.

14. Intet affald må henkastes i gården eller anbringes andet sted end i de dertil opstillede affaldsspande. I tilfælde af overtrædelse heraf vil bortkørsel ske for pågældende beboers egen regning.

15. Husdyr af enhver art må ikke være til ulempe for andre beboere, også når de færdes uden for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Husk plasticposen.

16. Gentagne grove overtrædelser af ejendommens husorden kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i henhold til §§ 83e og 93g i Lov om leje.

Administrationen, vicevært og gårdmand har ret til at påtale overtrædelse af husordenen, og deres anvisninger skal følges.

I øvrigt henvises til bestemmelser i lejekontrakter og Lejeloven.

Fordele

Det er på mange måder en fordel for lejerne at kunne handle i fællesskab:

– Er der oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, har lejerne ret til at vedtage en (ny) husorden. Herunder bestemme om husdyrhold skal være tilladt fremover.

– Den største fordel ved beboerrepræsentation består dog nok i retten til at kræve grundig information og dokumentation ved lejeforhøjelser. Det er en rettighed beboerrepræsentationen har ved flere typer af lejeforhøjelser, og den er ret effektiv. For kommer udlejer ikke med de krævede oplysninger indenfor lovens frist, bortfalder lejeforhøjelsen.

– I langt de fleste typer af lejersager kan beboerrepræsentanterne endvidere gøre indsigelse på alle beboernes vegne.

– Herudover har beboerrepræsentationen ret til at få oplysninger, og ret til at blive taget med på råd, i en lang række forhold vedrørende ejendommen.

– Beboermødet har ret til at fastsætte et kontingent, som alle husstande så skal betale til beboerarbejdet.

– Beboerrepræsentationen kan tilslutte sig en lejerforening, og har ret til at have bisiddere fra lejerforeningen med ved alle møder hvor man ønsker det.

Fordele

Det er på mange måder en fordel for lejerne at kunne handle i fællesskab:

– Er der oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, har lejerne ret til at vedtage en (ny) husorden. Herunder bestemme om husdyrhold skal være tilladt fremover.

– Den største fordel ved beboerrepræsentation består dog nok i retten til at kræve grundig information og dokumentation ved lejeforhøjelser. Det er en rettighed beboerrepræsentationen har ved flere typer af lejeforhøjelser, og den er ret effektiv. For kommer udlejer ikke med de krævede oplysninger indenfor lovens frist, bortfalder lejeforhøjelsen.

– I langt de fleste typer af lejersager kan beboerrepræsentanterne endvidere gøre indsigelse på alle beboernes vegne.

– Herudover har beboerrepræsentationen ret til at få oplysninger, og ret til at blive taget med på råd, i en lang række forhold vedrørende ejendommen.

– Beboermødet har ret til at fastsætte et kontingent, som alle husstande så skal betale til beboerarbejdet.

– Beboerrepræsentationen kan tilslutte sig en lejerforening, og har ret til at have bisiddere fra lejerforeningen med ved alle møder hvor man ønsker det.

Andre regler gælder

Hvis der er oprettet beboerrepræsentation i en ejendom, gælder der andre regler på en række punkter. Særligt for varsling af lejeforhøjelser.

De regler vi har beskrevet her i “At bo til leje”, gælder som udgangspunkt for ejendomme uden beboerrepræsentation. 

Har I beboerrepræsentation i Jeres ejendom, kan du alligevel bruge de fleste af oplysningerne, men i nogle tilfælde har I og Jeres beboerrepræsentation nogle yderligere rettigheder. 

De afsnit I ikke kan bruge direkte, er dem der handler om lejeforhøjelser.

Hvor kan BR oprettes?

I alle (private) udlejnings-ejendomme med mere end 2 udlejede beboelseslejligheder, har lejerne ret til at oprette beboerrepræsentation.

Antallet af beboerrepræsentanter afhænger af ejendommens størrelse:

Ejendomme med 3 – 12 lejligheder vælger én, og ejendomme med 13 eller flere lejligheder vælger tre repræsentanter.

Hvis ejendommen har mindre end 6 lejligheder kaldes den valgte ikke beboerrepræsentant, men i stedet talsmand.