Varsling

 

Alle lejeforhøjelser i bestående lejemål skal varsles. Der gælder forskellige regler for de forskellige typer af lejeforhøjelser, (se nærmere herom i afsnittene om de pågældende forhøjelser). Det fulde sæt af varslingsregler kan opsummeres i følgende seks punkter:

 1. Varslet skal være skriftligt.
 2. Der skal gives 3 måneders frist, til forhøjelsen første gang skal betales.
 3. Det skal oplyses, at du har ret til at gøre indsigelse mod forhøjelsen inden 6 uger efter, at du har modtaget varslet.
 4. Der skal stå et budget over udgifterne på hele ejendommen.
  Ved omkostningsbestemte lejeforhøjelser må udlejeren ud over de egentlige udgifter beregne sig en forrentning efter visse regler. – For ejendomme opført før 1964 er denne forrentning 7 % af ejendomsværdien ved 15. alm. vurdering, tillagt 1/3 af “hensættelser til fornyelse” pr. 31.12.94.
 5. Beregningen af den enkelte lejligheds husleje skal kunne læses ud af varslingen.
  (I de fleste tilfælde skal der blot fordeles efter m2 bruttoareal. Størrelsen af lejeforhøjelsen for hver enkelt lejlighed skal være angivet.)
 6. Varslet skal være vedlagt et regnskab over ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto.
  * Hvis ejendommen både har en “§ 18” og en “§ 18b”-konto, skal BEGGE regnskaber vedlægges.
  * Vedligeholdelsesregnskabet må højst være 3 måneder gammelt.
  * Det skal vise indtægter og udgifter siden forrige regnskab; udgifterne skal være udspecificeret på de enkelte typer af arbejder.
  * Man har krav på at få udgifterne dokumenteret, hvis det ønskes af een eller flere lejere. Dokumentation skal ske i form af bilag, der viser hvad der rent faktisk er betalt for pågældende arbejder.

Hvis du gerne vil have kikket en varsling efter i sømmene, bør du/I tidligst muligt efter modtagelsen, kontakte den lokale lejerforening, medbringende den aktuelle varsling, plus helst også et par forudgående varslinger.