Genudlejnings-lejeforhøjelse

Reglerne om huslejens størrelse skelner mellem din begyndelsesleje (lejekontrakten) og lejeforhøjelser, som sker mens du bor i lejligheden. Hvis din begyndelsesleje er højere end den hidtidige leje (den leje de andre lejere betaler), er du udsat for en såkaldt “genudlejnings-lejeforhøjelse”. I en ejendom med flere lejligheder må der normalt ikke ske sådanne genudlejningsforhøjelser. Kun, hvis lejligheden er individuelt forbedret i forhold til de andre lejligheder, kan der ved genudlejning kræves en særlig forbedringsforhøjelse. Denne forhøjelse skal som hovedregel være beregnet1. Beregningen skal ske udfra, hvad udlejer kan dokumentere, at forbedringen har kostet. (Principielt gælder opslaget om forbedringer).

Herudover kan forhøjelse af lejen kun ske gennem varsling af en lovlig lejeforhøjelse til alle lejerne samtidigt.

Ved enhver genudlejnings-lejeforhøjelse, er det en god ide at kontakte den lokale lejerforening.

 


1) Undtagelsen består i lejemål som er “gennemgribende forbedret”:

 

Gennemgribende forbedrede lejemål

Det gennemgribende består i nogle beløbsgrænser, så også her kræves der beregning og dokumentation som grundlag for genudlejningsforhøjelsen.

Beløbsgrænserne består i, at forbedringsudgiften, (fratrukket de dele af arbejderne der reelt er vedligeholdelse) overstiger enten 1.600 kr./m2 eller et samlet beløb på 183.000 kr. for lejligheden. Disse beløbsgrænser er indeksregulerede, her er opgivet 2000-tal.

 

Når udlejer første gang vil gennemføre genudlejnings-lejeforhøjelse for et lejemål, skal han, inden en ny lejeaftale indgås, orientere lejerne/beboerrepræsentanterne herom, med samtidig oplysning om at de indenfor 14 dage kan indbringe sag for huslejenævnet om ejendommens eventuelle vedligeholdelsesmangler. 

Overholder udlejer ikke denne oplysningspligt, bortfalder retten til den særlige lejefastsættelse, og lejer vil kunne få nedsat sin husleje.

Indbringer lejerne/beboerrepræsentationen en vedligeholdelsessag som nævnt, kan der ikke ske genudlejning med genudlejnings-forhøjelse, så længe en sagen måtte versere ved nævnet. Afgiver nævnet påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, kan sådan genudlejning først ske, når de påbudte arbejder er udført.

 

Ved enhver genudlejnings-lejeforhøjelse, er det en god ide at kontakte den lokale lejerforening.