Indsigelse

 

Du kan gøre indsigelse mod enhver lejeforhøjelse, og det er som regel klogt at gøre det. – Helst i god tid.

Indsigelser mod de fleste typer af lejeforhøjelser skal være begrundet i konkrete punkter. Man kan praktisk talt altid skrive det der fremgår af nedenstående to eksempler, men påfør ALLE indsigelsespunkter, der skønnes relevante i den aktuelle situation:

  • “Begrundelsen for lejeforhøjelsen kan ikke accepteres”. Eller man kan skrive at

  • “Lejeforhøjelsen afvises helt, da den vil bringe huslejen op på et niveau, der er væsentligt højere end det lejedes værdi.”

Indsigelse SKAL ske skriftligt, og inden 6 uger fra varslingen er modtaget.

Send brevet både anbefalet og almindeligt og gem selv en kopi. 

Er der en lovligt etableret beboerrepræsentation i ejendommen, kan den under alle omstændigheder gøre indsigelse på vegne af ALLE lejere.

 

Brug lejerforeningen

Der er ikke så sjældent fejl ved lejeberegningerne. For store udgifter på budgettet, for lille beløb modregnet som nuværende husleje, forkert fordeling mellem beboelseslejemål og erhvervslejemål, og meget, meget mere. 

Derfor – hvis du/I er blot det mindste i tvivl om at lejen er rigtigt beregnet, om vedligeholdelsesregnskabet er opgjort korrekt, eller om varslet overhovedet er gyldigt: Kontakt den lokale lejerforening og helst så tidligt som muligt indenfor 6-ugers fristen.

 

Indsigelsens konsekvens, lejeforhøjelser efter boligreguleringsloven:

For næsten alle lejeforhøjelser1 efter boligreguleringsloven gælder, at hvis der på ovennævnte måde er gjort rettidig indsigelse fra mindst 1/4 af lejerne; så skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet inden 12 uger fra varslingstidspunktet. Gør udlejer ikke det, bortfalder forhøjelsen uden videre. Indbringer udlejer sagen, skal nævnet behandle den for hele ejendommen. Sagens udfald får på denne måde under alle omstændigheder virkning for alle ejendommens lejere. 

Hvis derimod færre end 1/4 af lejerne har gjort indsigelse, så sker der – på trods af rettidig indsigelse – kun noget i sagen, hvis lejerne selv sørger for at bringe sagen i huslejenævnet. Huslejenævnets afgørelse får i disse tilfælde kun virkning for dem, der er med i sagen.

 

Indsigelsens konsekvens, lejeforhøjelser efter lejeloven:

For næsten alle lejeforhøjelser1 efter lejeloven gælder, at hvis der på ovennævnte måde er gjort rettidig indsigelse fra én eller flere lejere; så skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet inden 12 uger fra varslingstidspunktet. Gør udlejer ikke det, bortfalder forhøjelsen uden videre – for de lejere der har gjort indsigelse. Indbringer udlejer sagen, skal nævnet behandle den for de pågældende lejemål. Sagens udfald får med andre ord kun (direkte) virkning for de lejere, der har gjort rettidig indsigelse. 

 


1) De lejeforhøjelser, der ikke er omfattet af det anførte, er de rene vedligeholdelses-afsætnings-lejeforhøjelser; hvor indsigelse ikke har nogen konsekvenser. Lejer skal altså i disse sager selv indbringe sagen for huslejenævnet.