Særlig vedligeholdelse

Folketinget vedtog i 1994 en lovændring, der betød, at lejere med nye kontrakter fik en lettelse i deres vedligeholdelsespligt, men til gengæld blev pålagt en ekstra huslejeforhøjelse. Derfor findes der nu to forskellige ordninger.

 

Den nye og den gamle ordning

Den nye ordning pålægger kun lejeren en minimal vedligeholdelsespligt, men til gengæld har udlejeren ret til at få mere i husleje.

Den gamle ordning giver mere vedligeholdelsespligt til lejeren, men til gengæld slipper man billigere i husleje.

Da den nye ordning blev indført, vedtog man at udlejerne skulle have en vis kompensation for at overtage nogle af de forpligtelser lejerne havde efter den gamle ordning. Dette betød, at udlejerne efter den gamle ordning fik en forhøjelse af vedligeholdelseshensættelserne efter boligreguleringslovens § 18 B på 1,50 kr. pr kvadratmeter i 1995, og på 1,00 kr. pr kvadratmeter hvert af årene 1996 og 1997. 

Efter den nye ordning fik udlejerne ret til en forhøjelse på 4 kr. pr kvadratmeter, i hvert af de anførte tre år.

 

Hvad er forskellen?

Forskellen i vedligeholdelsespligt på de to ordninger ligger først og fremmest i vedligeholdelse og fornyelse af ruder, samt i vedligeholdelse af pakninger i vandhaner. For alle de øvrige installationers vedkommende gælder det at de stort set ikke kan vedligeholdes, når man ser bort fra almindelig rengøring. Når et køleskab – f.eks. – efter lang tids brug holder op med at fungere, er det under alle omstændigheder udlejers pligt at forny dem – også hvis man har den gamle ordning.

 

Pakninger:

Hvis man har den gamle ordning, skal man selv skifte pakninger. Har man den nye ordning, kan man forlange, at udlejeren eller hans håndværker skifter dem uden ekstrabetaling.

 

Ruder:

Dette gælder efter retspraksis også termoruder. Hvis en termorude punkterer kan man altså risikere at hænge på udgiften, hvis man har den gamle ordning, med mindre man kan bevise, at termoruderne var af dårlig kvalitet

eller lignende. Denne risiko undgår man, hvis man har den nye ordning. Til gengæld betaler man omkring 600 kr. mere om året i husleje (For en gennemsnitslejlighed lejlighed på 70 kvadratmeter er det 595 kr.). Vær opmærksom på om ejendommens forsikring dækker ruder og herunder punkterede termoruder. I så fald er heller ikke lejere med den gamle ordning forpligtet til at betale for fornyelse af ruder.

 

Skal man skifte ordning?

Mange udlejere forsøger i disse år, at få lejere, der er på den gamle ordning til at skifte om til den nye, fordi de så kan få flere penge ind i husleje. En lejer kan dog ikke tvinges til at skifte ordning. Du bør selv vurdere, hvad der tjener dig bedst, og du har ret til at sige nej tak.

 

Anden vedligeholdelse

Via lejekontrakten kan du blive pålagt vedligeholdelsespligt på andre områder. I så fald skal det stå udtrykkeligt i kontrakten, som skal være en autoriseret blanket. Hvis der i kontrakten står, at lejer har den udvendige vedligeholdelse bør du søge at få kontrakten ændret. Ellers kan du risikere at skulle betale for en tagreparation eller lignende. Søg råd hos lejerforeningen.