Overtagelse af lejemål / Skilsmisse

En ægtefælle til lejeren har ret til at overtage lejemålet, hvis lejeren flytter eller dør.

Dør (eller flytter *) lejeren, har også en samboende person ret til at fortsætte lejemålet under følgende forudsætninger:

  1. Der må IKKE have været tale om fremleje
  2. Man skal i en ubrudt periode på mindst 2 år (op til fraflytningstidspunktet) have haft både fælles adresse og fælles husholdning med lejeren.

 *) Der er usikkerhed omkring en samboende persons ret til at overtage lejemålet ved lejers fraflytning: Højesteret har 24.10.2003 (sag 399/2002) afsagt dom om, at en samboende søn ikke kunne overtage lejligheden efter sin mor, på trods af at 2-års-reglen så rigeligt var overholdt. Indtil denne dom måtte blive omstødt af en anden Højesteretsdom eller af en lovændring, skal man kun forvente at kunne håndhæve overtagelses-retten umiddelbart, hvis der har været “etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophæver gennem den ene parts fraflytning”.

_ _ _

Sær-regler: 

For uregulerede kommuner, småhuse og almennyttige boliger gælder alt på dette opslag.

For værelseslejemål gælder intet på dette opslag.