Forbedring efter leje- og boligreguleringslov

Når man taler om “forbedring” i forbindelse med udlejningslejemål, handler det om arbejder på ejendommen, som forøger lejemålets brugsværdi. (I forhold til den brugsværdi lejer hidtil havde retskrav på). 

Eksempelvis er det normalt en forbedring, hvis en lejlighed uden eget bad får installeret et bad.

Arbejder som hører ind under udlejers vedligeholdelsespligt, og arbejder som ikke giver lejligheden en forøget brugsværdi, kan ikke lovligt give forbedringslejeforhøjelser efter lejeloven og boligreguleringsloven.

(Noget bagvendt og selvmodsigende, kan vedligeholdelsesarbejder imidlertid godt give huslejeforhøjelser i forbindelse med arbejder, der udføres efter byfornyelsesloven. Så pas på med det.)

Forvarsling

Før der overhovedet sættes arbejder i gang i din lejlighed, skal du normalt have et skriftligt varsel. Et for-varsel, der skal oplyse om arbejdets art og omfang. (Dette gælder dog ikke, hvis der udelukkende er tale om uopsættelige reparationer – sprungne vandrør, stoppede faldstammer o.lign..)

For små-arbejder, hvor arbejdet ikke vil genere noget videre, skal du have fået varslet senest 6 uger før arbejdet går i gang. 

For større forbedringer, hvor arbejdet er til gene for beboerne, skal du have fået varslet senest 3 måneder, før arbejdet går i gang.

Hvis der ikke for-varsles på denne måde, har udlejeren og håndværkerne ikke adgang til dit lejemål, og du kan nægte dem adgang. Hvis de alligevel tiltvinger sig adgang, er der tale om indbrud, og du kan kræve dem fjernet af politiet.

Med hensyn til lejeforhøjelser på grund af forbedringer, så kan lejen tidligst forhøjes, når arbejdet er helt færdigt, og som nævnt kun efter at forhøjelsen er korrekt varslet med 3 måneders frist til ikrafttræden osv..

Formelle krav til for-varslingen

Selve lejeforhøjelsen skal varsles efter de regler, der er beskrevet i opslaget lejeforhøjelse, afsnittet varsling, og med hensyn til for-varslet af forbedringen gælder følgende:

  1. Hvis lejeforhøjelsen sammenlagt med eventuelt andre forbedringsforhøjelser gennem de sidste 3 år bliver mere end 641 kr. pr. m2, så skal der i varslet også stå: 
    * At du har ret til at gøre skriftlig indsigelse inden 6 uger, hvis du helt eller delvist er uenig i, at forbedringen skal gennemføres, som den er forvarslet. 
    * En foreløbig beregning af, hvor meget lejen vil stige som følge af forbedringen.

  2. Hvis forhøjelsen, sammenlagt med andre forbedrings-lejeforhøjelser gennem de sidste 3 år, bliver over 1271 kr. pr m2 pr. år, så skal udlejeren i varslet også fortælle, at du har ret til en anden lejlighed, hvis du forlanger det inden 6 uger. 
    Denne erstatningslejlighed skal svare til din gamle lejlighed: Have nogenlunde samme husleje, størrelse og beliggenhed, som den gamle lejlighed (inden forbedringen). 
    Kræver du på denne måde en erstatningslejlighed indenfor de 6 uger, så må udlejeren ikke sætte forbedringen i gang, før hun/han har fundet en sådan lejlighed til dig.

Mangler ved varslerne

Hvis varslet ikke opfylder punkt 2 ovenfor, men dog opfylder punkt 1, vil udlejeren ikke lovligt kunne kræve en lejeforhøjelse på mere end de 1271 kr. pr m2.

Hvis varslet ikke opfylder punkt 1 ovenfor, vil udlejeren ikke lovligt kunne kræve en lejeforhøjelse på mere end de 641 kr. pr m2.

Indsigelse

Hvis mindst 1/4 af lejerne gør indsigelse mod forbedringen indenfor 6-ugers fristen, som nævnt ovenfor i pkt. 1, så kan udlejeren kun sætte arbejdet i gang, hvis huslejenævnet godkender forbedringen.

Hvis udlejeren i sådanne tilfælde ikke sender sagen i huslejenævnet senest 12 uger efter varslingstidspunktet, så bortfalder forbedringen automatisk. Hvis den gennemføres på trods heraf, vil udlejeren højst kunne kræve en forhøjelse på de 641 kr. pr m2; i visse tilfælde kan forhøjelsen helt bortfalde.

Aftaler

Generelt vil vi kraftigt fraråde, at man indgår aftaler med udlejer om moderniseringer. Kontakt under alle omstændigheder først den lokale lejerforening.


1) Det er de sammenlagte forbedringslejeforhøjelser gennem de seneste tre år, der ikke må overstige de anførte maksimumbeløb på henholdsvis 64 kr. og 127 kr. pr. m2. Beløbsgrænserne justeres hvert år pr. 1. januar udfra pristallet.