Lejerne i afdelingerne bør styre besparelserne

3. februar 2017

 

I juni 2016 indgik Venstreregeringen en aftale med KL og BL om at effektivisere den almene sektor. Måltallet er, at der skal effektiviseres for 1½ mia ud af udvalgte udgifter på 18,4 mia. I december blev et lovforslag om besparelsesmålet vedtaget. Der er ingen straf, hvis målet ikke nås. Enhedslistens boligordfører kommenterer.

 

Af Søren Egge Rasmussen

 

Enhedslisten tilslutter sig den overordnede målsætning om, at de almene boliger skal forsøge at nedbringe udgifterne, så huslejen holdes nede. Det kan være til gavn for beboerne og for samfundet.

 

Beboere inddrages

Det er Enhedslistens holdning, at der er mange gode erfaringer at hente i allerede afprøvede forsøg. Erfaringer fra boligforeninger, der har hjemtaget driftsopgaver, så egne ansatte udfører flere vedligeholdelsesopgaver, og erfaringen med de nye almen-plus boliger, hvor beboere udfører flere opgaver, som normalt udføres af en vicevært, kan virke som inspiration for at flere boligorganisationer og afdelinger revurderer, hvordan opgaverne løses bedst og billigst.

Erfaringer fra afdelinger, som opretter beboerhaver eller naturarealer på en del af de grønne fællesarealer, kan også medvirke til at en anden arealanvendelse kan nedbringe driftsomkostningerne.

 

Bedre affaldshåndtering

Jeg bor selv i en afdeling, hvor vi har reduceret vore udgifter gennem en bedre affaldshåndtering. Afdelingen har investeret i solceller der dækker det fælles elforbrug, hvilket reducerer vores fælles udgifter til belysning og vaskeriet. Beboerne rengør fælleshuset på skift og græsslåning på fællesarealer har vi beboere nu i 20 år klaret frivilligt. Der er mange måder at reducere en afdelings driftsudgifter på. Og det kan gøres så fællesskabet blandt naboer styrkes.

Intentionen i loven er at give afdelingsbestyrelser mere indsigt og flere måltal, hvor man sammenligner afdelinger. Og en tillidsfuld dialog bør være det bærende omdrejningspunkt for at arbejde med effektiviseringer i den almene sektor. Det skal være beboerne i afdelingerne, der er drivkraften for at ændre på det, man plejer at gøre.

 

Ændret magtfordeling

Den vedtagne lov give organisationsbestyrelser mere magt over for afdelingsbestyrelser, hvilket Enhedslisten ikke mener er befordrende for at nå det økonomiske effektiviseringsmål. Derfor fremsatte vi et ændringsforslag om ikke at øge de beføjelser, som organisationsbestyrelser for nuværende har over for afdelinger. Det blev ikke vedtaget, og derfor stemte Enhedslisten og Alternativet imod loven.

 

Utilstrækkelig målsætning

Enhedslisten understreger, at effektiviseringsmålet på 1½ mia. kr. i 2020 ikke er tilstrækkeligt til at sikre de billige boliger, som skal til for at løse de boligproblemer, som regeringen og de borgerlige partier har skabt med fattigdomsydelser. Udgiftsreduktionen på 1½ mia. kr. ud af de 18,4 mia. kr. vil ikke være tilstrækkeligt til at modsvare det indtægtstab, som beboere, der rammes af kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen eller den lave integrationsydelse har været udsat for siden 1. oktober 2016. De nye fattigdomsydelser kan medføre at afdelinger får forøgede udgifter i forbindelse med fraflytninger af beboere som ikke længere kan betale deres husleje. Disse huslejetab vil gøre det sværere at nå sparemålet på 1,6 mia.

 

Omlægning af lån

Enhedslisten finder det positivt, at ministeren i lovbehandlingen har tilkendegivet, at udgiftsbesparelser ved omlægning af boligafdelingernes ustøttede lån kan indgå som en del af realiseringen af effektiviseringsmålsætningen. Imidlertid er Enhedslisten uforstående og stærkt kritiske overfor, at udgiftsbesparelser ved omlægning af støttede lån ikke kan indgå i realiseringen af effektiviseringsmålsætningen. Enhedslistens mener, at regeringen snarest muligt skal igangsætte et arbejde for at kortlægge mulige besparelsespotentialer ved omlægning af indekslån og andre dyre lån.

Det bliver spændende at følge, hvordan afdelinger og boligorganisationer frem mod 2020 vil arbejde med at reducere udgifterne. Det kan gøres så miljøfordele opnås, samtidig med at fællesskabet styrkes og udgifterne reduceres.

 

Søren Egge Rasmussen er boligordfører for Enhedslisten i Folketinget
Læs om hvor galt det kan gå, når der laves uigennemtænkte besparelser

http://dklf.dk/artikler/oestre-landsret-laegger-sloer-tavshed-striden-hvem-bestemmer-alment-byggeri/

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger