Antenner

Lejeren har som udgangspunkt ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen – efter udlejerens anvisning. Denne ret gælder dog ikke, hvis en tilsvarende antenne er er etableret af udlejer, eller udlejeren dokumenterer, at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Udlejeren kan også forlange, at opsætning af radio- og fjernsynsantenne skal ske i form af fællesantenneanlæg, således at andre lejere, der senere ønsker opsætning af antenne, får mulighed for tilslutning mod betaling af en forholdsmæssig andel af udgifterne. Anbringer udlejeren til brug for lejeren et fællesantenneanlæg for radio- og fjernsynsmodtagelse, som opfylder de forskrifter, der er fastsat af ministeren for offentlige arbejder, kan han forlange, at lejerne med 3 måneders varsel fjerner de af dem opsatte enkeltantenner eller fællesantenneanlæg, som ikke opfylder de nævnte forskrifter.