Tag-arkiv: Lejerbo

Lejerbo stævnet af 22 beboere

Den beboervalgte bestyrelse i en lokal boligorganisation har centraliseret ejendomsfunktionær-betjeningen uden at forelægge det for beboerne. Retten skal nu afgøre om bestyrelsens fremgångsmåde var lovlig.

Bestyrelsen i Lejerbo Køge Bugt er blevet stævnet af Køge Lejerforening på vegne af 22 beboere i afdelingen Ringen, der ligger i det nordlige Køge. Beboerne ønsker at Lejerbo skal dømmes til at ophæve den centralisering af viceværtfunktionen, som bestyrelsen har vedtaget og som trådte i kraft  den 1. januar 2014.
Begrundelsen for sagsanlægget er, at beboerne i Ringen, selv vil bestemme hvilket serviceniveau, de ønsker i deres egen afdeling. De afviser centraliseringen, som aldrig er blevet godkendt på et beboermøde i Ringen.
Hidtil har afdelingen haft tre fuldtidsansatte funktionærer til 134 lejemål. Dette er en forholdsvis høj normering, som beboerne betaler over huslejen. Men normeringen er indført ved en demokratisk beslutning for en del år siden på et afdelingsmøde, og det er siden blevet fastholdt, fordi beboerne gerne vil have et smukt og rart boligmiljø, med høj service og høj grad af tryghed for de mange ældre mennesker der bor i afdelingen.

Centralisering

Lejerbo Køge Bugt er en boligorganisation, bestående af 11 afdelinger, der alle ligger i samme del af byen.
Centraliseringen medfører, at alle funktionærer, der hidtil har været ansat i de enkelte afdelinger, skal have samme arbejdssted. De skal så køre ud derfra og betjene afdelingerne med f.eks. snerydning, vedligeholdelse, indflytninger, udflytninger osv.
Formentlig er hensigten, at man bedre vil kunne udnytte funktionærernes arbejdskraft på denne måde.
Baggrunden for nedlæggelsen af afdelingens ejendomsfunktionærstillinger fremgår af et brev af 22. oktober 2012 fra Lejerbo, forvaltningsgruppe Storkøbenhavn v. forretningsfører Kurt Kristensen til Køge Kommune. Af brevet fremgår det at det er en medvirkende begrundelse for den nye ordning, at det vil kunne forbedre økonomien i én af de andre afdelinger i Lejerbo Køge, Smedegården, hvis den skitserede ordning bliver indført. Det er tanken, at det nye lokalinspektørkontor skal ligge i Smedegårdens hidtidige beboerlokale, hvorved „udgifterne til drift mv. (løftes) ud af afdelingsøkonomien og placere dem i boligorganisationens regnskab.“

Forløbet

Den 17. april 2013 afholdes der afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling Ringen. I referatet meddeles det under punktet, Nyt fra bestyrelsen, at Lejerbo ønsker at indføre en ny struktur, således at Ringen skal dele gårdmænd med andre boligkomplekser i Køge Kommune. Det anføres i referatet, at „Beboerne mener, at dette vil skabe en forringelse af servicen i Ringen“
Den 26 juli 2013 blev der holdt et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling Ringen. På mødet blev der fra mange beboeres side fremsat kritik af, at Lejerbo og organisationsbestyrelsen havde besluttet  sig for at ville ansætte en inspektør for flere afdelinger i Køge uden at dette havde været forelagt for et beboermøde.
Efter dette møde indsendte en beboer, Kim Nielsen, på vegne af mange beboere en klage til Køge Kommunalbestyrelse, jf. brev af 5. august 2013
Den 27. august 2013 meddelte sagsøgte ved organisationsbestyrelsesformand Finn Holten på afdelingsmødet i afdeling 285 (Ringen), at alle gårdmænd og varmemestre skulle indgå i en ny lokalinspektørordning.

Beslutningen blev ikke sat til afstemning.

Klagen fra Kim Nielsen blev efterfølgende behandlet af Beboerklagenævnet.
I forbindelse med behandlingen af klagen, opstår der en udveksling af e-mails mellem Kim Nielsen og Jan Torgesen (forvaltningskonsulent fra Lejerbo) vedrørende lovhjemmelen for den ændrede ordning.
Det fremgår heraf, at Lejerbo ikke kunne pege på nogen lovhjemmel, som bestemte, at alle varmemestre og gårdmester skulle samles i én lønpulje og derefter deles lønudgifterne ud på de enkelte afdelinger, som Jan Torgesen, havde sagt på beboermødet den 27. august 2013.
Jan Torgesen bekræftede, at loven ikke var blevet ændret i forhold til tidligere, men at Lejerbo tidligere har haft en anden fortolkning af lovteksten. I følge Jan Torgesen, har Lejerbo nu valgt blot at følge de retningslinjer for aflønning af ejendomsfunktionærer, som opfylder intentionen med loven.

Beboerklagenævnet

Ved beslutning den 19. december 2013  godkendte beboerklagenævnets flertal den beslutning, som Lejebos bestyrelse havde truffet. Beslutningen blev begrundet med, at den nye ordning ikke stred mod Lejerbos vedtægter. Beslutningen var ikke enstemmig, idet  jeg som lejerrepræsentant fandt, at beslutningen ikke var i overensstemmelse med Almenboliglovens § 37, stk. 1.
Af denne lovbestemmelse fremgår det, at afdelingsmødet skal godkende „de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen.“
En beslutning om hvor mange ejendomsfunktionærer, der skal arbejde i en afdeling og hvor deres arbejdssted skal være, hører uden tvivl ind under ordene „de overordnede rammer“
Beboerklagenævnets beslutning er dermed i strid med Almenboliglovens ordlyd.

Forskelsbehandling

En besynderlig detalje ved sagen er denne: Een af afdelingerne, Søparken er ikke omfattet af den centraliserede ejendomsfunktionærordning.
Søparken er den største af afdelingerne inden for Lejerbo Køge, og formanden for afdelingen er medlem af bestyrelsen for Lejerbo Køge Bugt. Internt i bestyrelsen har han været modstander af den nye ordning, men har været i mindretal. Bestyrelsens flertal har imidlertid ikke turdet tvinge Søparken ind i ordningen, formentlig for ikke at fremprovokere en konflikt mellem Søparken og resten af Lejerbo Køge Bugt.