Få dages varsel om huslejeregulering op til jul og nytår

Forsvar den omkostningsbestemte husleje! Forums Lejerbrevkassen Få dages varsel om huslejeregulering op til jul og nytår

Viser 1 svartråd
 • Forfatter
  Indlæg
  • #19779
   Rolf Nielsen
   Deltager

   Folketinget har ændret lejeloven i 2015 så udlejer kan regulere huslejen i henhold til nettoprisindeks i lejekontraktens § 11. Indekstal bliver offentliggjort i oktober og udlejer sender så information om huslejestigning 15. december så lejer kan ændre huslejebetalingen op til jul og nytår. Er der ikke et rimeligt krav til varsel for huslejestigningen som også påvirker boligsikring og boligydelse ? Huslejestigning er sammenblandet med huslejeregulering i forbindelse med ejendomsskatter som der ikke er fremsendt dokumentation for.

  • #19780

   Tak for dit spørgsmål.

   NETTOPRISTALSREGULERING AF LEJEN
   Lovgrundlaget er lejelovens § 53, stk. 2.

   ”Stk. 2..[]..Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.”

   Såfremt det er aftalt mellem lejer og udlejer i lejeaftalens § 11, kan lejen lovligt reguleres efter nettoprisindekset en gang årligt. Efter det sidste led sker denne regulering alene ved at udlejer fortæller lejer om stigningen. Som udgangspunkt skal udlejers meddelelse dog indeholde den tidligere leje, beregningen samt den leje der fremadrettet skal betales. Der er umiddelbart ingen krav til varslingsfristen i lejelovgivningen.

   EJENDOMSSKATTEREGULERING AF LEJEN
   Kaldet en lejestigning som følge af forøgede ejendomsskatter. Lovgrundlaget for en sådan stigning er lejelovens § 50. Af bestemmelsens fremgår at der er en række krav til sådan en stigning.

   ”Stk. 3. Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.

   Stk. 4. Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, samt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 5. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

   Stk. 5. Vil lejeren ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal han senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, fremsætte skriftlig indsigelse, der angiver, på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod kravet om lejeforhøjelse, jf. 1. pkt. Udlejeren skal da indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis han ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.”

   Der en række krav til stigningen.

   -Den skal være skriftlig
   -Indeholde en beregning af stigningen
   -Fremsættes med 3 måneders varsel
   -Skal indeholde oplysninger om lejeres adgang til at gøre indsigelse

   Opfylder stigningen ikke disse krav, er den ugyldig. Som jeg forstår det du skriver, har du modtaget varslingen den 15. december, så den overholder ikke kravet om der skal varsles 3 måneder i forvejen. Du bør kontakte en lejerforening der kan hjælpe dig med at gøre indsigelse mod den varslede stigning som følge af forøgede ejendomsskatter, eller som minimum hurtigst muligt gøre skriftlig, begrundet indsigelse mod stigningen.

   Venlig hilsen

   Martin G. Laursen
   Sagsbehandler

Viser 1 svartråd

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.