Konkursen i Randersegnens Boligforening

Retsopgøret er nu gået i gang, efter at hovedafdelingen i Randersegnens Boligforening 8. december 2011 blev erklæret konkurs. Første sag startede op ved Retten i Århus 19. november 2013, og endte med et klart nederlag til sagsøger, Østjydsk Bank, som havde stævnet nogle af boligforeningens afdelinger for ialt ca. 37 mill. kr. plus renter. Nu har banken anket dommen til landsretten.

For godt to år siden, den 8. december 2011, blev hovedafdelingen i en almen boligorganisation for første gang i Danmarkshistorien erklæret konkurs. Det skete med et konkurs-dekret fra Skifteretten i Randers, som samtidig udpegede først én kurator (advokat Poul Reesen Stenstrup) og et par uger senere en kurator mere efter anmodning fra Østjydsk Bank (Chr. Jul Madsen).

Østjydsk Bank kræver 37-40 mill. kr. fra afdelinger i Syddjurs og Randers kommuner

Konkursen er nu begyndt at udløse flere forskellige retssager. Den første blev afviklet over tre fulde dage ved Retten i Århus (byretten) den 19., 20. og 21. november 2013. Og de tre juridiske dommere afsagde 21. januar 2014 en enig dom:
„Thi kendes for ret: Sagsøgte, Afdeling 72, Randersegnens Boligforening, frifindes.
De sagsøgte afdelingerne 01, 02, 7, 37, 51 og 89, Randersegnens Boligforening, frifindes.
Sagsøgeren, Østjydsk Bank A/S, skal kvittere og aflyse følgende ejerpantebreve: (her opremses ialt 6 ejerpantebreve med et samlet beløb på 60,1 mill. kr.)
Inden 14 dage skal sagsøgeren til de sagsøgte i sagsomkostninger betale 1.250.000 kr.“
Sagsøgeren, som i denne sag var Østjydsk Bank A/S, tabte altså sin sag totalt ved Retten i Århus. Eller som vi sagsøgtes advokat, Asger Larsen, siger til BL-journalist Jørn Nyvang: „Vi vandt 120 procent!“

Pantebrevene

Mest interessant for mig som lejer – og som tilhører i retssalen alle tre dage (19.-21. november) – var dét med pantebrevene. For ganske vist gav Retten Østjydsk Bank besked på at annullere 6 ejerpantebreve på ialt 60,1 mill. kr. Men dette tal udgør blot halvdelen af de 122.258.023 kr. som banken havde taget pant for i vore lejeboliger. Pant-tagningen var primært foretaget i sommeren 2011, kort før konkurs-stormen trak op over Paderup.
Banken havde fået tinglyst ialt 17 ejerpantebreve med en samlet hovedstol på 122.258.023 kr. Heraf lå de godt 74 mill. kr. i Randers Kommune og godt 34 mill. kr. i min Syddjurs Kommune. Resten gjaldt Norddjurs med 8 mill. kr., Mariagerfjord med 3,8 mill. kr. og Favrskov med 1,5 mill. kr.
Som sagt slettede Århus-dommen kun 6 af de 17 pantebreve. Og kun 60,1 mill. kr. ud af de 122.258.023 kr. Hvad banken nu vil gøre – eller undlade at gøre – med de sidste 11 pantebreve på ialt 62.158.023 kr., fortoner sig i det uvisse. Men mon ikke lejere i Randers og omegn gør klogt i at følge med de næste mange måneder – fx på disse to hjemmesider: beboerbladet.dk og blboligen.dk. Begge blade, Beboerbladet og Boligen, redigeres og udgives af BL (tidligere Boligselskabernes Landsforening), både deres papir-udgaver og på internettet. Det er også på blboligen.dk, man kan finde Århus-dommen og dens præmisser i fuld ordlyd, alle 35 sider.

Dommen til Landsretten

Østjydsk Bank har anket dommen til Vestre Landsret, oplyser Retten i Århus i en mail 19. februar. Hvornår og hvordan sagen vil blive gennemført ved Landsretten i Viborg eller Århus vides ikke. Læs mere herom i kommende numre af dette blad og/eller på Beboerlistens hjemmeside. Foruden BLs blade og hjemmesider: beboerbladet.dk og blboligen.dk.
Lejerne er gidsler
Min egen fornemmelse er, at vi lejere og vore afdelinger er taget som gidsler. Af banken. Og som andre gidsler må vi håbe, at „nogen“ – én eller anden med en tyk tegnebog – vil frikøbe os snarest muligt.
For vore afdelinger – og dermed vore boliger – kan næppe forvente at blive overtaget af en anden boligorganisation, før Østjydsk Banks pantebreve er væk. Altså ikke kun pantebrevene på 60,1 mill. kr., som Retten i Århus fjernede med sin dom 21. januar 2014. Men også de resterende pantebreve på godt 62 mill. kr. (helt præcist: 62.158.023 kr.)

Boligministeriet bestemmer

Og da ingen af vore afdelinger har nogen afdelingsbestyrelse – og aldrig har haft det – må initiativet vel komme fra BL og/eller Landsbyggefonden. Som har samme direktør og bor i samme hus tæt på Rådhuspladsen i København.
BL og Landsbyggefonden – og deres advokat, Asger Larsen – vil derfor nok være den eneste „nogen“, der kan redde os ud af vores nuværende gidseltagning. Ved at overbevise staten/boligministeriet om nødvendigheden heraf.
For i praksis styres Landsbyggefonden fuldstændig af boligministeriet, fik jeg bekræftet på Folkemødet på Bornholm i juni 2013. Her spurgte jeg BLs direktør, Bent Madsen, og boligminister Carsten Hansen, om muligheden af at få nogle millioner ud fra Landsbyggefonden til betrængte afdelinger. Og svaret fra dem begge var klart som sommersolen uden for boligministeriets folkemøde-telt:
Landsbyggefonden har ikke selv en klingende mønt – det er alene Carsten Hansen, der er „kassemester“, bekræftede de fra panelet overfor den jyske folkemøde-spørger.
Næste retssag startede op ved Retten i Randers 5. februar 2014. Den fortsatte hele næste dag og bliver genoptaget 19. marts kl. 9,00 – hvor alle og enhver kan gå ind som tilhører.

Retssag mod Randers kommune

Sagen ved Retten i Randers skyldes en stævning fra de to kuratorer mod Randers Kommune. Kort fortalt vil de to kuratorer have Randers Kommune til at indbetale ca. 1,7 mill. kr. til konkursboet – underforstået: for at de to kuratorer kan få noget mere salær til sig selv. Konkursboet er eneste mulige kilde til kurator-salærer, ifølge konkursloven.
Randers Kommune afviser at skulle betale de ca. 1,7 mill. kr., som skyldes honorarerne til AAB-forretningsfører Anders Rønnebro og hans hjælpere tilbage i november og december 2011 – dengang Randers Kommune havde lavet aftale med Rønnebro om at udfærdige en analyse og samtidig være midlertidig ene-chef for Randersegnens Boligforening. At regningerne løb op i 1,7 mill. kr. skyldes også, at Rønnebro følte sig nødsaget til at købe en omfattende og kostbar advokatbistand fra Holst Advokater til at udrede de mange spegede tråde og det kaotiske bogholderi i Randersegnens Boligforenings hovedkontor i Paderup.
Kassen blev tømt
Både Rønnebro og de to involverede Holst-advokater – der alle tre optrådte i Retten i Randers 5.-6. februar, dels som vidner, dels som sagsøgte – havde modtaget deres fulde honorar fra Randersegnens Boligforening få timer før hovedorganisationen blev begæret konkurs 8. december 2011. De havde været opmærksomme på, at vi lejere den 6. december skulle indbetale ca. 5,6 mill. kr. i december-husleje, så den 7. december var der penge i kassen til at betale honorarerne….
Begæringen om konkurs blev fremsat af Anders Rønnebro og afleveret 8.12. i Skifteretten i Randers, der som forventet afsagde konkurs-dekretet og indsatte advokat Poul Resen Steenstrup som kurator for konkursboet.

Kommunen kautionerede

Konkursboets kuratorer – inklusive advokat Chr. Jul Madsen, der af Skifteretten blev indsat som kurator den 21. december 2011, efter anmodning fra Østjydsk Bank – stævner Randers Kommune med krav om såkaldt omstødelse af udbetalingen af honorar til Rønnebro og Holst den 7. december 2011.
Omstødelse kan foretages 3 måneder bagud fra en konkurs-fristdato. Det kan fx gælde udbetalingen af ca. 1,7 mill. kr. dagen før konkurs-dekretet. Når kuratorerne nu kræver, at Randers Kommune skal betale de 1,7 mill. kr. er det primært fordi, Randers Kommunes daværende borgmester og kommunaldirektør havde underskrevet en selvskyldner-kaution som led i kommunens skriftlige aftale med AAB-direktør Anders Rønnebro.

Ole Kragelund er lejer i Afdeling 72 i Randersegnens Boligforening / RandersBolig og medlem af Randers Lejerforening

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger