Højere gebyrer for huslejenævnsbehandling

Gebyret for indbringelse af sager for huslejenævnet stiger fra 140 kr til 300 kr.

I forbindelse med lovændringen bliver det dyrere, at få afgjort en sag i huslejenævnet. Gebyret stiger til 300 kr. pr sag.
Samtidig nedsætter man gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen i ejerlejligheder fra 3.500 kr til 500 kr.
Der indføres et nyt gebyr, der rammer udlejere, som taber sagen i huslejenævnet. Hvis sagens udfald på alle eller visse punkter imødekommer lejeren, skal udlejeren betale 2.080 kr, til delvis dækning af kommunens udgifter til huslejenævnets sagsbehandling.

Kommentar

Disse gebyrændringer er ikke særligt velgennemtænkte og skaber urimelige situationer. Som eksempel kan nævnes en almindelig sagstype, nemlig uenighed om tilbagebetaling af depositum. Disse sager vindes som oftest af lejerne, og det er næsten altid lejerne som indbringer sagerne for huslejenævnet.
For denne sagstype vil lejeren få en merudgift på 300 kr. Udlejeren vil få en merudgift på 2080 kr, mens det offentlige vil få en gevinst på 2.380 kr.
Det er urimeligt at lejerens gebyr ikke tilbagebetales i tilfælde som disse, hvor lejeren er nødt til at indbringe sagen for huslejenævnet for at få sit depositum tilbage.

Andre ændringer

Lovforslaget indeholder også andre ændringer, f.eks. ændrede varslingsregler, ændrede rettigheder for beboerrepræsentanter og ændrede strafbestemmelser for udlejere, der ikke overholder huslejnævnskendelser osv.

Disse ændringer vil blive gennemgået i senere artikler her i bladet.

Pengestabler

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger