Hellere renovering end nybyggeri

Renovering af den eksisterende boligmasse er at foretrække frem for nybyggeri, når vore bygninger skal gøres mere klimavenlige

Af Jakob Lindberg

Firmaet Rambøll har for branchepartnerskabet, Bygge- og anlæg udarbejdet en rapport om, hvordan byggeriet kan gøres mere klimavenligt. I forordet er udfordringen beskrevet således:

Hvis det danske samfund skal opfylde den politiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, er det nødvendigt at byggeriet bidrager markant hertil. Regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlæg anslår, at denne sektor alene står for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, hvis driftsaktiviteterne tælles med. Uanset at energiproduktionen på sigt vil ændre sig fra fossile brændsler til mere vedvarende energikilder med lavere CO2-aftryk, vil der i flere årtier frem være behov for en aktiv stillingtagen til klimaaftrykket, når vi bygger, renoverer, anlægger og drifter.

Rapporten forsøger at beskrive fordele og ulemper ved forskellige måder at gøre vore bygninger mere bæredygtige. Man har regnet på 4 forskellige metoder til at nå målet:

  • Tagrenovering
  • Tagrenovering og udvendig isolering
  • Tagrenovering, udvendig isolering, forbedrede installationer
  • Nybyggeri

Analysen viser, at det bedre kan betale sig at renovere bygningen end at bygge nyt, både når det gælder økonomi, og når det gælder CO2-udledninger. Det forudsætter at man renoverer både tag og ydervægge. Hvis man vælger kun at renovere taget, er omkostningen væsentlig lavere end ved nybyggeriet, men CO2-udledningerne lidt større end nybyggeriet.

I rapporten analyserer forfatterne resultaterne for flere forskellige bygningstyper, boliger (parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, kontorbygninger, mm. For hver bygningstyer har man beskrevet forskellige eksempler og udregnet

For hvert eksemplet har man udregnet både CO2-udledninger og kvadratmeterpris for alle fire metoder (dvs. tre typer af renovering samt nedrivning og nybyggeri). I tabellen nedenfor er vist et eksempel på etagebyggeri. CO2 udledningerne ved byggeriet stammer fra to kilder. Dels den CO2, der stammer fra produktionen af byggematerialerne, dels den CO2, der stammer fra driften af huset, først og fremmest varmeforbruget.

Ved nybyggeri stammer CO2 udledningen først og fremmest fra produktionen af byggematerialerne, mens varmeforbruget er relativt lavt.

Ved renoveringsløsningerne stammer CO2-udledningerne først og fremmest fra opvarmningen, mens CO2 udledningerne fra produktionen af materialerne er lavere end for nybyggeriet

 

Klimapåvirkning og nutidsværdi over 50 år i etagebyggeri

 

 

 

 

Tagrenovering alene Tagrenovering og udvendig isolering Tagrenovering, udvendig isolering og forbedrede installationer Nybyggeri, inkl. nedrivning af gammel bygning
CO2-ækvivlenter pr m2 430 250 230 400
Nutidsværdi (kr/m2) 5.000 4.000 4.000 13.000
 

Laveste udledninger og laveste omkostninger

Udgiften er udregnet som den såkaldte nutidsværdi af alle de omkostninger, der er ved at opføre, vedligeholde og opvarme bygningen over en periode på 50 år

Tabellen viser, at omkostningerne ved at renovere bygningen er meget lavere for alle typer af renoveringer (ca. 4-5.000 kr. pr. kvadratmeter) end for et nybyggeri (ca. 13.000 kr. pr. kvadratmeter). Samtidig er CO2-udledningerne markant lavere i to af renoveringsscenarierne (tag og ydervæg, samt tag, ydervæg og installation,).

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger